تیم خدمتی پارس

با تیم خدمتی ما آشنا شوید

کشیش سارو خاچیکیان

MA, Fuller Theological Seminary
ادامه…

منصور برجی

MPhil (Candid), London School of Theology
ادامه…

کشیش مالکوم استیر

Bsc, Tehran College of Insurance
ادامه…

کشیش تت استیوارت

M. Div. Princeton Theological Seminary
ادامه…

دکتر نیک لان

PhD, London School of Theology
ادامه…

کیوان سیروس

PhD (Candid), King’s College London, Systematic Theology
ادامه…

کشیش هندریک شانظری

M.DIV, Near East School of Theology, Lebanon
ادامه…

ماریت میکائیلیان

PhD (Candid) Christian Education, Biola University, USA
ادامه…

تحکیم مبانی الهیاتی کلیسای فارسی زبان